Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Інформація про факультет

Факультет економіки і права є одним із структурних підрозділів ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

Наші спеціальності та освітні програми:

Бакалавр

Факультет економіки і права є одним із структурних підрозділів ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

Протягом 4-х років навчання для отримання диплома бакалавра студенти опановують нормативні дисципліни та обирають варіативну складову навчального плану обсягом біля 40% навчального часу. Студенти обирають пакети з поглибленим вивченням іноземної мови, інформаційних дисциплін, правових та гуманітарних дисциплін з огляду на свою майбутню професійну роботу.

Після отримання диплома бакалавра студенти можуть продовжити навчання в магістратурі за відповідними спеціальностями. За умови успішного захисту магістерських дипломних робіт студенти отримають диплом магістра за тією чи іншою магістерською програмою.

Навчання спрямоване на підготовку фахівців вищої кваліфікації.

Перевагою магістерської програми є орієнтація її на виключно індивідуальний підхід до студентів в процесі підготовки і вирішення ситуаційних задач, виконання індивідуального науково-дослідного завдання (консультаційного проекту), за результатами виконання якого передбачено публікацію тез наукових доповідей або статей в фахових виданнях.

Університет здійснює цільову підготовку магістрів наукового спрямування для наукових установ Національної і галузевих академій наук, Центру наукових досліджень Національного банку України, Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України», підприємств,  організацій, інших навчальних закладів тощо на умовах залучення до навчального процесу їх наукових і науково-педагогічних кадрів та використання науково-лабораторної і матеріально-технічної бази.

В процесі навчання, студенти мають змогу використовувати комп’ютерну техніку. Вже починаючи з 1 курсу передбачена безперервна комп’ютерна підготовка. В читальному залі  факультету бібліотеки ХНЕУ ім. С.Кузнеця діє електронна пошукова система, що допомагає в найкоротші терміни знайти потрібну літературу. Студенти мають можливість використовувати комп’ютерну техніку та сучасне програмне забезпечення, ресурси мережі Internet виконуючи індивідуальні учбово-дослідні, дипломні роботи, займаючись позааудиторно та самостійно.

Іногородні студенти факультету забезпечуються житлом у гуртожитку  №6 «Сінергія» який знаходиться за адресою: м. Харків, вулиця Клочківська 216 – а, Тел. (057) 340-10-82. Час проїзду від гуртожитку до університету: Метро – 10-15 хвилин, Маршрутка 5 хвилин (до зупинки вулиця Космічна, далі пішки 2 хвилини).

На факультеті впроваджена сучасна система навчання, сумісна зі стандартами, що діють в країнах ЕС. Студент формує індивідуальний навчальний план (ІНПС) – робочий документ, який відображає структурно-логічну схему підготовки фахівця з певної спеціальності. ІНПС формується на весь термін навчання відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра та магістра у розрізі років (семестрів). При формуванні індивідуального навчального плану студента важливе місце відводиться варіативній (додаткові курси за вибором студента) складовій програми підготовки фахівців. З метою полегшення орієнтації учня при формуванні вибіркової складової свого індивідуального навчального плану випускаючими кафедрами факультету призначаються координатори за спеціалізаціями, які надають потрібні консультації.

Для найкращого засвоєння дисциплін, що викладаються, викладачами використовуються активні форми навчання: тренінги, тренувальні та ситуаційні вправи.